H δράση MOOC Dys

Ο αριθμός των ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην Ευρώπη εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 10% (για τη Γαλλική Ομοσπονδία Dys-FDYS) και 12% . Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει μεταξύ 10,9 και 13,08 εκατομμύρια μαθητές και συνολικά 51 έως 61,2 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ. (βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας)
Η πλήρης συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες είναι θεμελιώδους σημασίας για την ΕΕ, μιας και η στρατηγική της περιλαμβάνει μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν αναγνωριστεί από ειδικούς επί μακρόν, με συνέπειες την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, ως αποτέλεσμα της έλλειψης πληροφόρησης, κατάρτισης, υποστήριξης, ευαισθητοποίησης αλλά και εξειδικευμένων εργαλείων εντός της εκπαίδευσης.
Αυτή η έλλειψη ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των κατάλληλων στελεχών εκπαίδευσης οδηγεί πολλούς απόλυτα ικανούς μαθητές στην αποτυχία ή ακόμη και στην εγκατάλειψη της σχολικής τάξης. Η κατάσταση αυτή, δημιουργεί επίσης ένα επιπλέον βάρος στις οικογένειες των μαθητών, το οποίο εκφράζεται πολλές φορές ως απαξίωση του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και των εκπαιδευτικών πιο συγκεκριμένα.
Μέσα από τις υποενότητές του, το πρόγραμμα MOOC Dys θα στοχεύει σε όλους τους σημαντικούς παράγοντες της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους για την χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και οι ίδιες οι οικογένειες και φυσικά οι μαθητές.
Όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι, θα είναι και οι ωφελούμενοι αυτού του MOOC, για ένα καθημερινό ζήτημα το οποίο θα παρουσιαστεί όσο το δυνατόν με πιο επιστημονικό τρόπο, θα παρέχει πρακτική υποστήριξη, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο γνώσεων αλλά και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Προκειμένου να υπάρξει ένας απλός και εύχρηστος τρόπος λειτουργίας, μέσω της εν λόγω δράσης θα αναπτυχθούν δύο πρακτικές ομάδες εργαλείων: μία για τους εκπαιδευτικούς και μία για τις οικογένειες και τους μαθητές.
Καθαρά για πρακτικούς λόγους, η εν λόγω δράση εστιάζει σε μαθητές ηλικίας μεταξύ 6 και 18 ετών. Είναι αυτό το εύρος των ηλικιών όπου συνήθως εντοπίζονται οι όποιες “δυσλειτουργίες” και οι ανάγκες υποστήριξης και παρέμβασης επιβάλλεται να έχουν άμεσο χαρακτήρα. Σαφώς και οι ενήλικες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, αλλά αντιπροσωπεύουν μία διαφορετική κατηγορία σε σχέση με τους μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
Το MOOC, όπως θα διαπιστώσετε και από την πλατφόρμα εκπαίδευσης, προσφέρει όχι μόνο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, αλλά παρέχει την δυνατότητα για κάθε εκπαιδευόμενο να επιλέξει, το είδος των γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων που χρειάζονται για να βελτιώσουν την εκπαίδευση του σε συσχετισμό με τις υφιστάμενες μαθησιακές δυσκολίες. Κάθε εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να παρακολουθήσει μόνο τις ενότητες του MOOC οι οποίες εμπεριέχουν το κατάλληλο υλικό εκπαίδευσης για την περίπτωση του. (Σε αυτό το σημείο είναι ξεκάθαρη η καινοτομία που υποστηρίζει την αυτο-κατευθυνόμενη ανάγκη εκμάθησης για την ομάδα-στόχο). Καινοτομία συνιστά επίσης το γεγονός, ότι οι ενότητες εκπαίδευσης στοχεύουν σε διαφορετικές ομάδες-στόχους που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται δεξιότητες στην προσαρμογή μεθόδων για διαφορετικές ομάδες μαθητών, οι γονείς όμως, ίσως χρειάζονται όλη την κατάρτιση) Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των συγκεκριμένων ομάδων στόχου από ένα απλό, σταθερά δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης – υποστήριξης μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Συνοπτικά, τα σημαντικότερα πρακτικά αποτελέσματα της δράσης είναι:
Ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός MOOC σε 6 γλώσσες για εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής και πώς να υποστηρίξουν τους μαθητές τους στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Το εν λόγω MOOC θα προσφέρει τουλάχιστον 3 διαφορετικούς τύπους πιστοποιήσεων: έναν για το επίσημο εκπαιδευτικό μπλοκ, έναν για το μπλοκ υποστήριξης και έναν για ολόκληρη την θεματική ενότητα. Κάθε μπλοκ θα αποτιμάται σε τουλάχιστον ένα σημείο ECVET. Αυτή η πιστοποίηση και η διαδικασία ECVET θα εξασφαλιστούν από τον υπεύθυνο της ενότητας Α.3 που είναι το Πανεπιστήμιο του Πιτέστι στην Ρουμανία.

Υλικό υποστήριξης για τις εκπαιδευτικές ενότητες το οποίο περιλαμβάνει:
– 1 αναλυτικό πρόγραμμα της θεματικής ενότητας σε 6 γλώσσες (σε ψηφιακή μορφή) σχεδιασμένο ώστε να διαβάζεται ως βιβλίο
– 2 εργαλειοθήκες για την πρακτική υποστήριξη των ομάδων στόχου στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Κάθε εργαλειοθήκη θα περιέχει τουλάχιστον 20 στοιχεία (συμβουλές και κατευθύνσεις, προσαρμοσμένες δοκιμές κ.ο.κ.). Κάθε εργαλειοθήκη θα είναι διαθέσιμη αρχικά σε 6 γλώσσες. Υπολογίζουμε κατ΄ελάχιστον αρχικά, 1500 άμεσους αποδέκτες (οργανισμούς, ιδρύματα, ομάδες, άτομα) που θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους του εκπαιδευτικού υλικού που έχει σχεδιαστεί. Το υλικό θα αναπτυχθεί, θα δοκιμαστεί και θα προσαρμοστεί κατά την υλοποίηση του έργου.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην κοινότητα του MOOC Dys δηλώνοντας την συμμετοχή σας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://revedution.us1.list-manage.com/subscribe?u=9c8b1960c6726f0251f476eaf&id=759e4e9637

Close